Godziny otwarcia: Pon. - Pt. / 9.00 - 17.00

Szkoda na mieniu - jak skutecznie dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela.

Szkoda na mieniu - jak skutecznie dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela.
 
Zasadą dochodzenia odszkodowań jest zaistnienie zdarzenia powodującego szkodę (np. zniszczenie, kradzież rzeczy). Najczęściej spotykane roszczenia odszkodowawcze za zniszczone mienie, to te z tytułu uszkodzenia pojazdu, zalania mieszkania, zniszczenia nieruchomości, zniszczenia upraw czy też zniszczenia maszyn. Pamiętać należy, iż w każdym przypadku zdarzenie powodujące szkodę, musi zostać udokumentowane. Dokumentacja szkody, przybiera najczęściej formę fotografii, protokołu policyjnego, zeznań świadków czy też spisania oświadczeń. Odszkodowanie za zniszczone mienie może obejmować Damnum emergens czyli rzeczywisty uszczerbek majątkowy, będący stratą faktyczną poniesioną na mieniu przez poszkodowanego, zaistniałą przez zdarzenie powodujące szkodę, a także Lucrum cessans stanowiącej utratę korzyści jakie poszkodowany spodziewał się osiągnąć, gdyby nie zdarzenie powstania szkody. Należy także pamiętać, że szkoda na własności może powstać niekoniecznie w wyniku działania osób trzecich, albowiem możliwe jest działanie tutaj sił przyrody, zjawisk atmosferycznych czy też zwierząt.
 
Zauważyć należy, iż zakład ubezpieczeń powinien wyrównać poszkodowanemu poniesione straty tak, by doprowadzić majątek poszkodowanego do stanu sprzed wypadku. Jeśli w tym celu wystarczy naprawić uszkodzoną rzecz - zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy. Mogą one zostać ustalone w oparciu o kosztorys naprawy lub też faktury i rachunki dokumentujące koszt rzeczywiście poniesiony przez poszkodowanego. Jeżeli zaś zniszczenia rzeczy wystąpiły w znacznym stopniu, tzn. ich naprawa jest niemożliwa lub nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych (koszt naprawy przekracza wartość danej rzeczy), wówczas poszkodowany ma prawo do odszkodowania, które powinno się równać wartości rzeczy, która uległa zniszczeniu, ustalonej według cen rynkowych z dnia ustalania wysokości należnego odszkodowania. Jeżeli uszkodzona rzecz przedstawia jeszcze jakąś wartość rynkową (a więc możliwe jest zbycie jej za określoną cenę) to ubezpieczyciel jest uprawniony do potrącenia takiej kwoty z odszkodowania. Powinien to jednak należycie uzasadnić.
 
Niejednokrotnie słyszy się o tym, że firma ubezpieczeniowa znacznie obniżyła wartość ubezpieczonego przedmiotu, wypłacając tym samym odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które nie satysfakcjonuje ubezpieczonego. Warto pamiętać, że ubezpieczony ma pełne prawo do tego, aby złożyć reklamację (odwołanie) od decyzji ubezpieczyciela. Zamiast kierować się od razu na drogę procesu sądowego, warto w pierwszej kolejności zakwestionować decyzję ubezpieczyciela w drodze pisemnej reklamacji i wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie naszej sprawy. Jeżeli ubezpieczyciel przychyli się do naszego wniosku, unikniemy długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. Wysokość odszkodowania określona przez ubezpieczyciela jest zazwyczaj zaniżona. Zakład ubezpieczeń jak każdy przedsiębiorca prowadzi działalność zarobkową i liczy na to, że większość klientów od decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania odszkodowania się nie odwoła. Pamiętać także należy, iż reklamacja  od decyzji ubezpieczyciela powinna zostać złożona przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, a więc z reguły przed upływem 3 lat.
 
Na końcu warto zaznaczyć, iż w dniu 2 września br. Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów orzekł, iż  to "korporacja, a nie poszkodowany, pokryje koszty opinii niezależnego fachowca, jeśli jej zlecenie miało sens". Zajęcie stanowiska przez SN spowodowane było faktem, iż przeciętny klient firmy ubezpieczeniowej nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji dokumentu otrzymanego  od ubezpieczyciela, gdyż zawiera on często wyliczenia ze specjalistycznego systemu, a tekst  pisany jest najczęściej skomplikowanym żargonem branżowym. Mimo, iż wydane orzeczenie SN jest  jak najbardziej korzystne dla obywatela, to jednak może przyczynić się  do wzrostu cen składek ubezpieczeń.
 
wszystkie publikacje
Wykonanie: Devilart