Godziny otwarcia: Pon. - Pt. / 9.00 - 17.00

Jak sporządzić ważny testament

Jak sporządzić ważny testament
Każdy z nas wie co to jest testament i czemu służy. Jednakże wiele problemów może sprawić jego sporządzenie. Jak skutecznie zadysponować majątkiem na wypadek śmierci?
 
Kwestię sporządzania testamentu regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zacznijmy od tego, że wyróżnia on dwa rodzaje testamentu: zwykły i szczególny. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną wyłącznie zagadnienia związane ze sporządzaniem testamentu zwykłego.
 
Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, testament jest ważny tylko wówczas, gdy osoba, która go sporządziła lub odwołała – dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych (art. 944 k.c.). Pamiętać także należy, iż testament na charakter osobisty, co oznacza, że nie można go sporządzić ani odwołać przez pełnomocnika. Co ważne, w testamencie można zawrzeć rozporządzenia tylko jednej osoby, spisany wspólnie z inną osobą (np. z małżonkiem) będzie nieważny!
 
Najczęściej spotykanym rodzajem zapisu na wypadek śmierci jest testament własnoręczny (holograficzny). Spadkodawca musi go napisać w całości pismem ręcznym, podpisać i opatrzyć datą (art. 949 k.c.). Jednak w myśl przepisów brak daty nie pociąga za sobą nieważności napisanego testamentu, pod warunkiem, że nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, czy do jego treści. Pozostałe rodzaje testamentu zwykłego to testament notarialny, który jak sama nazwa wskazuje sporządzony jest formie aktu notarialnego przez notariusza (art. 950 k.c.), a także testament allograficzny, będący ustnym oświadczeniem ostatniej woli wypowiedzianym w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego (art. 951 k.c.). Oświadczenie to spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia, a potem odczytuje w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Ważne!- Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu allograficznego.
 
Pamiętać należy, iż wybór formy testamentu zależy tylko i wyłącznie od testatora i od okoliczności, w jakich się on znalazł. Gdy jednak nie zdecydujemy się na pozostawienie testamentu, wówczas dziedziczenie odbywać się będzie według ustawy.
wszystkie publikacje
Wykonanie: Devilart